Firma - Filozofia systemu

System Actuality Risk Assessment

jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym pozwalającym na ocenę ryzyka bezpieczeństwa
informatycznego zarówno całej organizacji jak i poszczególnych systemów w niej działających.

Wprowadzenie

Wraz z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw, na polskim rynku wzrastają zagrożenia związane z utratą informacji stanowiącej bardzo często o powodzeniu biznesu. Świadomy znaczenia dbałości o majątek firmy właściciel, zaczyna coraz częściej myśleć o ochronie informacji jako jednego z krytycznych elementów tego majątku. Stale rosnąca ilość i wartość informacji powoduje wzrost zagrożeń. Dlatego niezwykle istotnym wyzwaniem staje się zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemom informatycznym, przetwarzającym informacje, jak i samym danym. Zapewnienie bezpieczeństwa systemom informatycznym służy tak naprawdę zabezpieczeniu interesów całego przedsiębiorstwa.

Przez ochronę systemów informatycznych rozumie się działania mające na celu zarówno zapobieganie wystąpieniu zdarzeń dla nich niekorzystnych, jak i minimalizację skutków ich wystąpienia. Zagrożenia, na jakie jest narażony system informatyczny to czynniki, które w sposób przypadkowy lub celowy mogą doprowadzić do ujawnienia przetwarzanej w nim informacji, utraty integralności tych informacji lub ich niezamierzonej modyfikacji, a także mogą powodować sytuacje, gdy system informatyczny będzie niedostępny przez określony czas dla swych użytkowników, przez co nie będą oni mogli realizować swoich zadań przy zakładanych parametrach jakościowych i w określonym czasie.

Zagrożenia związane z nieprawidłowym przetwarzaniem informacji wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych przez system, mogą spowodować znaczne straty dla organizacji, której ten system służy. W odpowiedzi na znacząco rosnące zapotrzebowanie na bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej organizacji, spółka Actuality stworzyła unikalny system służąc do analizy bezpieczeństwa informatycznego organizacji.